banner red

Ordlista

Anorexia
Nervös avmagring eller "självsvält", ett tillstånd som framför allt, men inte uteslutande, drabbar tonårsflickor och som förenat med allvarliga hälsorisker, inklusive psykiatrisk sjuklighet, benskörhet och ett flertal hormonrubbningar kan uppträda isolerat eller tillsammans med bulimia nervosa.

Automatisering
Automatiska beteenden som upprepas, ofta utan att individen är helt medveten om vad som pågår.

Beteendestörningar
Avvikelser i beteendet som framför allt leder till lidande för omgivningen eller till handlingar som av andra skäl inte är socialt acceptabla.

Bokstavlig tolkning
Att missförstå t.ex. "Hoppa över kaffet" (personen kan hoppa över kaffet), "Se upp!" (personen tittar rakt upp i luften), "Kan du öppna fönstret?" (personen svarar på frågan om huruvida han/hon kan öppna fönstret eller ej. Förstår inte att det är en direkt uppmaning att öppna fönstret).

Bristande impulskontroll
Att t.ex. agera på impuls utan eftertanke, kräva omedelbar tillfredsställelse, få aggressiva utbrott eller utföra oförutsägbara explosiva våldshandlingar.

Bulimi
Hetsätning eller "nervösa oxhunger", som uppträder tillsammans med olika typer av "rensning" (t.ex. kräkningar eller laxering).

Comorbiditet
Samtidig sjuklighet. Symptom, syndrom eller sjukdomar uppträder tillsammans med det tillstånd som man diskuterar.

Dysgrafi
Systematisk felskrivning av ord där man byter plats på de bokstäver som finns i ordet, t.ex. mamam (mamma).

Dyskalkuli
Specifika svårigheter med räkning (matematik). Ekolali Tendens att upprepa ord eller meningar man hör, omedelbart efteråt eller med fördröjning.

Ekopraxi
Samma som ekolali men med tendens att upprepa rörelsemönster eller handlingar.

Hyperaktivitet
Personen tycks drivas av en motor som hela tiden går på höga varvantal.

Hyperlexi
Mycket god läsförmåga, gäller allt från mekanisk läsning och stavning till memorering och förståelse.

Hypoaktivitet
Personen tycks drivas av en motor som hela tiden går på låga varvantal.

Koprolali
Tvångsmässigt behov av att utstöta olika former av "fula ord". Svordomar, köns- och skällsord.

Mentalisering
Förmågan att föreställa sig andra människors tankar och känslor, snabbt, intuitivt och på ett i sociala sammanhang lämpligt sätt.

Motoriska svårigheter
Avvikande balans- och koordinationsrubbningar.

OCD -se Tvångssyndrom
Ojämn begåvningsprofil
Att t.ex. få ett gott resultat på deltestet ordförråd och ett dåligt resultat på deltestet kodning. Dessa deltest är förslag på dem som ingår i exempelvis ett WISC. Medelvärdet i detta test ligger på 10 och man kan prestera resultat mellan (0-) 1 och 19. Är det ber och dalbana i detta test så anses begåvningsprofilen vara ojämn.

Palilali
Tendens att upprepa egna verbala eller vokala uttryck.

Perceptionsstörningar
Auditiva: svårigheter att sortera hörselintryck. Visuella: svårigheter att sortera synintryck. Taktila: svårigheter att av avgöra t.ex. form och karaktär, känslighet för beröring. Kinestetiska: svårigheter att avgöra var i rummet man befinner sig. Man går in i dörrkarmar, bordshörnor och andra personer m.m.

Syndrom
En specifik kombination av två eller flera symptom, som uppträder tillsammans på ett förutsägbart sätt. Tics Motoriska: ofrivilliga sammandragningar av muskler, t.ex. ögonblinkningar, huvudskakningar och axelryckningar. Vokala: ofrivilliga ljud, läten eller ord. Sensoriska: en känsla som föregår ett tics, t.ex. torrhetskänsla i ögonen innan blinkticset kommer.

Trotssyndrom
Verbal aggressivitet, motsträvighet, nej-sägeri och allmänt trots.

Tvångssyndrom (OCD)
Påtaglig upptagenhet av tvångstankar och/eller tvångshandlingar.